Seniorlægeklubben

i Sønderjylland

Vedtægter:
§ 1 Navn: 

Seniorlægeklubben i Sønderjylland.§2 Formål: 

At gavne og fornøje, tilbyde oplysende og interessante oplevelser eller foredrag i forbindelse med socialt samvær op til seks gange om året reguleret  efter bestyrelsens vurdering af muligheder og behov.

Seniorlægeklubben skal ses som et led i en mere aktiv seniorpolitik.
§ 3 Medlemskab: 

Læger der har arbejdsmæssig og geografisk tilknytning til og interesse for det tidligere Sønderjyllands Amt, kan uafhængigt af eventuel erhvervsaktivitet fra det fyldte 60 år optages.

Ligeledes kan deres nuværende og efterlevende livsledsagere optages og deltage i klubbens aktiviteter.

Læger der efter endt arbejdsliv flytter til Sønderjylland kan optages i foreningen.
§ 4 Økonomi: 

Medlemmerne af Seniorlægeklubben betaler et årligt kontingent fastsat på generalforsamlingen. Ved udgiftskrævende arrangementer vil der blive opkrævet en andel af udgifterne, som indbetales ved tilmeldingen på en fastsat termin via indbetaling på klubbens bankkonto.§ 5 Generalforsamling: 

Generalforsamlingen afholdes årligt inden udgangen af marts og skal indvarsles personligt senest 2 uger før afholdelse.


Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter :

          a. Valg af dirigent

          b. Formandens beretning

          c. Godkendelse af regnskab

          d. Fastsættelse af kontingent

          e. Valg af bestyrelsesmedlemmer

               2 medlemmer vælges i de ulige år, og 1 suppleant.

               3 medlemmer vælges i de lige år og 1 suppleant

          Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter gælder for to år ad gangen_

         Genvalg kan finde sted.

          f. Valg af revisor

          g. Indkomne forslag

          h. Eventuelt


Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, hvis bestyrelsen finder det  nødvendigt eller  hvis 2/3 af medlemmerne ønsker det.

§ 6 Bestyrelse:     

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.  

Der afholdes møder efter bestyrelsens bestemmelse og behov, dog mindst 1 gang årligt. 

Der udarbejdes et referat fra bestyrelsesmøderne.

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder

Bestyrelsens opgaver består bl.a. i at fremsætte forslag om og deltage i den praktiske tilrettelæggelse af klubbens arrangementer. 

En stor del af bestyrelsesarbejdet løses via mailkorrespondance.§ 7 Regnskab, revision og formue:   

Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Regnskabet følger kalenderåret. 

Det reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen.

Klubbens egenkapital indsættes i en dansk bank.§ 8 Ansvar: 

Seniorlægeklubben er selvstændig, uden organisatorisk afhængighed af Lægeforeningen.§ 9 Databeskyttelsesforordringen: 

Seniorlægeklubben overholder loven. 

Vort medlemsregister opbevarer kun almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Seniorlægeklubben videresender ikke disse oplysninger. Jævnfør “regler for persondata i foreninger”

Når der sendes meddelelser til medlemmerne via e-mail vil medlemmernes mailadresser være skjulte i Bcc, så disse ikke kan identificeres.

Medlemsregisteret ajourføres løbende, så udmeldte medlemmers oplysninger slettes snarest efter udmeldelse. 


§ 10 Vedtægtsændringer: 

Vedtægterne kan ændres på den årlige generalforsamling.

Forslag til vedtægtsændringer skal indvarsles i forbindelse med indkaldelse   til generalforsamlingen.

Ændringer kan gennemføres ved simpel flertalsafgørelse.§ 11 Ophør af klubben:  

Klubben kan opløses på en generalforsamling efter forud   annonceret forslag, såfremt 2/3 af klubbens medlemmer er tilstede, og såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmer for opløsningen.

Er disse 2 betingelser ikke opfyldt, skal der tidligst 2 uger og senest 2 måneder efter indkaldes til fornyet generalforsamling. På denne kan opløsning af klubben vedtages, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for opløsning.

Midlerne i klubbens egenkapital overføres til velgørende formål.

Ovenstående vedtægter er godkendt på generalforsamlingen d. 30. . september 2021